2016 Rokiem Wolontariatu
Aktualnie online
· Goci online: 4

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 2
· Najnowszy uytkownik: leszekchr
Edukacja Globalna
Szko³a Promuj±ca Zdrowie
Szko³a Promuj±ca Zdrowie
SZKO£A PROMUJ¡CA ZDROWIE

W pi±tek 26 wrze¶nia 2014r. , delegacja z naszej szko³y (pani dyrektor, koordynatorzy projektu ,, Szko³a Promuj±ca Zdrowie'' oraz 2 uczennice) uczestniczy³a w XII Festiwalu Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby w Busku-Zdroju, w Sanatorium Marconi.

Podczas uroczysto¶ci otrzymali¶my oficjalne potwierdzenie przyjêcia do Sieci Szkó³ Promuj±cych Zdrowie.

Standardy szko³y promuj±cej zdrowie
Szko³a promuj±ca zdrowie d±¿y do osi±gania celów i realizuje zadania okre¶lone w podstawach programowych kszta³cenia ogólnego i innych obowi±zuj±cych aktach prawnych i ponadto:

1. Koncepcja pracy szko³y, jej struktura i organizacja sprzyjaj± uczestnictwu spo³eczno¶ci szkolnej w realizacji dzia³añ w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczno¶ci i d³ugofalowo¶ci tych dzia³añ.

2. Klimat spo³eczny szko³y sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szko³y oraz rodziców uczniów.

3. Szko³a realizuje edukacjê zdrowotn± i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szko³y oraz d±¿y do poprawy skuteczno¶ci dzia³añ w tym zakresie.

Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjaj± zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szko³y oraz wspó³pracy z rodzicami.


¦NIADANIE - ZDROWO I SMACZNIE...

3 pa¼dziernika 2014r. klasa IIa zorganizowa³a podczas lekcji wychowawczej wspólne klasowe ¶niadanie – jako jedno z dzia³añ w ramach projektu ,,Szko³a Promuj±ca Zdrowie’’. Ka¿dy móg³ siê przekonaæ, ¿e mo¿na siê od¿ywiaæ zdrowo, a zarazem bardzo smacznie...

Uczniowie podzielili siê na 5 grup. Ka¿da grupa wybra³a sobie przewodni kolor, którym mia³y siê wyró¿niaæ potrawy. Niektórzy nawet ubrali siê kolorystycznie do swoich posi³ków.

Obowi±zki zosta³y rozdzielone sprawiedliwie. Ka¿dy przyniós³ jaki¶ owoc, warzywo, b±d¼ inny produkt. Podczas lekcji wszyscy z entuzjazmem i u¶miechem na twarzy pracowali nad swoimi daniami.

Ponadto ka¿da grupa zaprezentowa³a warto¶ci od¿ywcze, a tak¿e walory smakowe swoich dañ w postaci projektu multimedialnego, plakatu lub opisu s³ownego.

Na koniec wspólnie spo¿yli¶my przygotowane przez siebie potrawy. Przyjemnie by³o razem zje¶æ ¶niadanie i nabraæ mocy na ca³y dzieñ!

By³o pyszne!

AKTYWNE FERIE - ZAJÊCIA Z INSTRUKTOREM FITNESS

Od wrze¶nia 2014r. w naszym gimnazjum realizowane s± dzia³ania prozdrowotne w ramach programu "Szko³a Promuj±ca Zdrowie". Jednym z zadañ zaplanowanych na ferie by³ udzia³ grupy dziewcz±t w zajêciach fitness.

Dlaczego akurat zajêcia fitness... bo s± zwi±zane z ruchem, aktywno¶ci± fizyczn±, a tym samym ze zdrowy
m trybem ¿ycia. Jest to dynamiczny sposób na dobre samopoczucie.

Zajêcia przeprowadzi³a instruktorka fitness pani Ewa Kwiatkowska z Fit- Sportu dzia³aj±cego w GOK-u w Nowym Korczynie.

Zaczynaj±c sw± szlachetn± ¶cie¿kê zdrowego trybu ¿ycia warto zainteresowaæ siê fitnessem. Ta forma aktywno¶ci jest bardzo przyjemna i daje niesamowite efekty. Pani Ewa prowadzi³a zajêcia w rytm odpowiednio dobranej muzyki dyskotekowej. Dziewczêta æwiczy³y, u¿ywaj±c ró¿nych akcesoriów: ciê¿arków, stepu, gumowej ta¶my i pi³ek.

Na pierwszym spotkaniu nie by³o skomplikowanych uk³adów choreograficznych, ani zawrotnie szybkiego tempa.

Ciê¿ar hantli ka¿da dziewczyna mog³a dobraæ do swoich mo¿liwo¶ci. Spotkanie to by³o idealnym pocz±tkiem przygody ze zdrowym trybem ¿ycia.

Uczestniczki zgodnie potwierdzi³y, ¿e takie zajêcia mog³yby odbywaæ siê czê¶ciej.

(zdjêcia nr 1, 4, 5, 6 ze str. 22)

KLASA 1A - O SWOJE ZDROWIE DBA!

Pod takim has³em dnia 6 lutego 2015r. uczniowie klasy 1a przygotowali zdrowe ¶niadanie, realizuj±c w ten sposób zadanie w ramach programu „Szko³a Promuj±ca Zdrowie” do którego przyst±pi³a nasza szko³a.

W klasie wyodrêbniono 4 dru¿yny, z których ka¿da przygotowywa³a posi³ki w kolorze czerwonym, zielonym, ¿ó³tym i bia³ym. Na sto³ach królowa³y razowe tosty z wêdlin± i szczypiorkiem, sa³atka grecka, sa³atka „cezar”, kasza manna z owocami a tak¿e jogurt z owocami ¶wie¿ymi, suszonymi, miodem oraz gofry z owocami. Kolorowe, smaczne, „bomby” witaminowe!

Jak siê okaza³o nie tylko w posi³kach przewa¿a³y okre¶lone kolory, ale tak¿e „kucharze” i dekoracje sto³ów te¿ wspó³gra³y z kolorami potraw. Zaanga¿owanie, wspólna praca nad przygotowaniem potraw przynios³y wiele rado¶ci i nauczy³y uczestników umiejêtno¶ci pracy w grupie i wspólnej odpowiedzialno¶ci. Efekt tej pracy wygl±da³ bardzo smakowicie! Liderzy ka¿dej grupy przedstawili korzy¶ci jakie p³yn± dla naszego organizmu z przygotowanych i spo¿ywanych produktów.

Ponadto uczniowie realizuj± w ten sposób projekt, którego organizatorem jest grupa Winiary pod has³em „¯yj smacznie i zdrowo”.

(zdjêcie nr 1, 3, 5 na str. 22)

3C - ZAWSZE ZDROWO JE!

Pod takim has³em dnia 10 marca 2015r. uczniowie klasy 3c przygotowali zdrowe ¶niadanie, realizuj±c w ten sposób zadanie w ramach programu „Szko³a Promuj±ca Zdrowie”.

W klasie powsta³o 5 dru¿yn, z których ka¿da przygotowywa³a posi³ki w wielobarwnych kolorach. Na sto³ach królowa³y tosty z ¿ó³tym serem i wêdlin±, nale¶niki z owocami, sa³atki owocowe i warzywne, szasz³yki z jab³kami i winogronami, koktajl z truskawek i kiwi, a tak¿e pe³noziarniste babeczki .

Wszystko odby³o siê zgodnie z planem, uczniowie z u¶miechami na twarzy przygotowywali swoje popisowe i ulubione dania. Zachwycili nimi panie nauczycielki, które im towarzyszy³y, aby wy³oniæ zwyciêzców klasowych. Zaanga¿owanie i wspólna praca nauczy³y uczestników pracy w grupach, kreatywno¶ci i odpowiedzialno¶ci.

Efekt tej pracy wygl±da³ smakowicie! Uczniowie po tym „¶niadaniu” zaczêli preferowaæ wspólne spo¿ywanie posi³ków w swoich domach. Byli bardzo dumni z tego, co potrafili stworzyæ w³asnymi rêkoma. Dowiedzieli siê równie¿, co je¶æ, aby zdrowo siê od¿ywiaæ. Przekonali siê, ¿e prosto i smacznie mo¿na samemu przygotowaæ posi³ek, a nie kupiæ w „McDonaldzie”. (zdjêcia str. 22 – wstaw 1, 2, i ostatnie)

"I TY MO¯ESZ ZOSTAÆ RATOWNIKIEM"

„Gdyby co dziesi±ty mieszkaniec naszej planety potrafi³ udzielaæ pierwszej pomocy, rocznie ocali³oby to milion ludzi.”

W ramach programu Szko³a Promuj±ca Zdrowie dnia 17.04.2015 r. m³odzie¿ klas pierwszych gimnazjum wziê³a udzia³ w warsztatach dotycz±cych udzielania pierwszej pomocy: „I Ty mo¿esz zostaæ ratownikiem”.

Podczas spotkania uczniowie poznali podstawowe dzia³ania, jakie nale¿y wykonaæ, je¿eli znajd± siê na miejscu nieszczê¶liwego wypadku lub je¶li w ich otoczeniu kto¶ bêdzie potrzebowa³ pomocy. Dowiedzieli siê, jak reagowaæ w przypadku, gdy kto¶ straci przytomno¶æ, zostanie pora¿ony pr±dem, zakrztusi siê oraz jak reagowaæ w czasie krwotoku oraz urazów z niebezpiecznymi narzêdziami.

Prowadz±cy zaprezentowa³ instrukcjê resuscytacji kr±¿eniowo- oddechowej. Uczniowie mieli równie¿ okazjê poæwiczyæ na fantomie.

Warsztaty odby³y siê w naszej szkole ju¿ po raz trzeci. Dziêki nim m³odzie¿ uczy siê odpowiedzialno¶ci za siebie i za innych oraz oswaja siê ze ¶wiadomo¶ci± konieczno¶ci niesienia pomocy poszkodowanym.

Zajêcia przeprowadzili i wszystkie w±tpliwo¶ci rozwiali wolontariusze: p. Maciej oraz p. Marcin.

(zdjêcia ze str. 21 , nr 1, 2, 3)

"DOPALACZE - ROSYJSKA RULETKA"

W dniu 6 pa¼dziernika 2015r. uczniowie klas drugich i trzecich naszego gimnazjum uczestniczyli w zajêciach profilaktycznych na temat „Dopalacze – rosyjska ruletka”

Spotkania w klasach przeprowadzi³a pani Ewelina D±browska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku – Zdroju, która omówi³a wp³yw dopalaczy na organizm cz³owieka, opowiedzia³a jak zachowuj± siê osoby pod wp³ywem dopalaczy oraz przybli¿y³a choroby i konsekwencje zdrowotne wynikaj±ce z ich za¿ywania .

Podkre¶li³a, ¿e dopalacze ró¿ni± siê od narkotyków, ale maj± podobne dzia³anie psychoaktywne.

"FAKTY I MITY O PALENIU"

17 listopada 2015r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajêciach profilaktycznych "Fakty i mity o paleniu tytoniu". Zajêcia przeprowadzi³a p. Ewelina D±browska specjalista z PSSE w Busku - Zdroju.

Zajêcia zorganizowane zosta³y w ramach programu "Znajd¼ w³a¶ciwe rozwi±zanie".

(zdjêcia ze str. 22 - nr 1 i 2)

ZAJÊCIA NORDIC WALKING

Od wrze¶nia 2014r. w naszym gimnazjum realizowane s± dzia³ania prozdrowotne w ramach programu "Szko³a Promuj±ca Zdrowie". W ubieg³oroczne ferie grupa dziewcz±t pod kierunkiem instruktorki pani Ewy Kwiatkowskiej promowa³a zasady zdrowego stylu ¿ycia na zajêciach fitness. W tym roku zaplanowano inn± aktywno¶æ zwi±zan± z ruchem: zajêcia Nordic Walking.

Jest wiele rozmaitych form rekreacji ruchowej, ciekawych sposobów aktywnego spêdzania wolnego czasu, ka¿dy dobry, ale który jest tak naprawdê dla Ciebie ?

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwa³y uczestniczki zajêæ Nordic Walking
prowadzonych pod kierunkiem instruktorki Fit - Sportu w Nowym Korczynie pani Ewy.

Choæ pocz±tkowo wydawa³o siê, ¿e technika marszu z kijkami mo¿e byæ trudna do opanowania, to po kilku minutach zajêæ dziewczyny maszerowa³y z kijkami uaktywniaj±c prawie 90% miê¶ni ca³ego cia³a. Okaza³o siê, ¿e Nordic Walking jest ³atwy i szybki do nauczenia na poziomie podstawowym.

Mog± go uprawiaæ niemal wszyscy, bez wzglêdu na wiek i wyj¶ciowy poziom sprawno¶ci fizycznej. Jest mo¿liwy do uprawiania wszêdzie i przez ca³y rok.

Dziêkujemy Pani Ewie za przeprowadzenie kolejnych ciekawych zajêæ!

Koordynatorzy programu "Szko³a Promuj±ca Zdrowie".

(zdjêcie nr 1 i 5 ze str.14)

MISTRZOSTWA SZKO£Y W PI£CE NO¯NEJ HALOWEJ

Luty w naszym gimnazjum sta³ pod znakiem pi³ki no¿nej halowej. Rozegrane zosta³y dwa turnieje o mistrzostwo szko³y – dziewcz±t i ch³opców. W tym roku po raz pierwszy rywalizacja odbywa³a siê o puchar przechodni dyrektora szko³y. Chêæ udzia³u w rozgrywkach wyrazili uczniowie wszystkich klas.

Najpierw 10 lutego do walki przyst±pili panowie. Dru¿yny podzielono na dwie grupy z których po dwa najlepsze zespo³y wywalczy³y awans do pó³fina³ów. W turnieju ch³opców oby³o siê bez niespodzianek. Zwyciê¿y³a klasa IIIb która w finale pokona³a IIIa 10 : 5.

Zaskoczeniem by³a natomiast rywalizacja o III miejsce. Zmierzy³y siê tutaj reprezentacje klas pierwszych – Ia i Ic. Ostatecznie lepsza okaza³a okaza³a siê klasa Ic wygrywaj±c 7:2.

Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ Kamil Buczak z IIIb zdobywca 20 bramek. Klasyfikacja koñcowa:

1. IIIb
2. IIIa
3. Ic

4. Ia
5. IIb
6. Ib
7. IIa

O wiele wiêcej emocji towarzyszy³o rozegranemu 24 lutego turniejowi dziewcz±t. Rozgrywki odbywa³y siê wed³ug takich samych zasad jak turniej ch³opców. Najwiêksz± sensacj± okaza³a siê reprezentacja klasy IIb w która w finale pokona³a po dogrywce faworyzowan± IIIb 3:2. W meczu o III miejsce klasa IIIa pokona³a Ic 4:1.

Najskuteczniejsz± zawodniczk± turnieju zosta³a Agnieszka Kowalczyk z IIIb która zdoby³a 24 bramki.

Klasyfikacja koñcowa:

1. IIb
2. IIIb
3. IIIa

4. Ic
5. Ib
6. Ia
7. IIa

(zdjêcia ze strony 14 , nr zdjêcia 1, 3, 5, 7)

MAMY II MIEJSCE W ELIMINACJACH POWIATOWYCH OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY PO¯ARNICZEJ

W pi±tek 1 kwietnia 2016 roku w Busku-Zdroju odby³y siê eliminacje powiatowe 39. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”. W rywalizacji wziê³o udzia³ 60 uczniów ze szkó³ powiatu buskiego podzielonych na trzy kategorie: szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych.

Samorz±dowe Gimnazjum im. ¦w. Kingi reprezentowa³y: Julia Piotrowska z klasy Ia, Patrycja Cerazy i Weronika Czy¿ z klasy IIIb.

Po emocjonuj±cej rywalizacji i przeprowadzonej dogrywce uczennica naszego gimnazjum Julia Piotrowska zajê³a bardzo dobre II miejsce!

Liczymy, ¿e w przysz³ym roku Julka zwyciê¿y w eliminacjach powiatowych i bêdzie reprezentowaæ nasz powiat w finale wojewódzkim.

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach uzyskali kwalifikacje do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej.

Nale¿y dodaæ, ¿e III miejsce w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych zaj±³ absolwent naszego gimnazjum Patryk Kêdzierski obecnie uczeñ Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Stopnicy.

(Zdjêcia ze str. 13, nr 2 i 3)

OTWARTY TURNIEJ TENISA STO£OWEGO O PUCHAR STAROSTY BUSKIEGO

W dniu 3 kwietnia 2016 roku w hali Powiatowego Miêdzyszkolnego O¶rodka Sportowego odby³ siê kolejny ju¿ Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Starosty Buskiego.

Do zawodów zg³osi³o siê 77 osób, a rywalizacja przebiega³a z podzia³em ze wzglêdu na p³eæ w piêciu kategoriach: uczniowie szkó³ podstawowych, szkó³ gimnazjalnych, szkó³ ponadgimnazjalnych, „open” i niepe³nosprawni.

W kategorii szkó³ gimnazjalnych dziewcz±t I miejsce zajê³a uczennica klasy 3a naszego gimnazjum Anna Kucharska.

Gratulujemy!

(zdjêcie ze strony nr 13)

Trzymaj Formê

Pod takim has³em - w dniu 21 marca 2016 roku - uczniowie Samorz±dowego Gimnazjum im. ¦w. Kingi w Nowym Korczynie kolejny raz przyst±pili do konkurencji sportowych, których celem by³o propagowanie aktywnego stylu ¿ycia i zbilansowanej diety.

Po emocjonuj±cym przegl±dzie piosenki europejskiej wreszcie przyszed³ czas na z napiêciem wyczekiwane konkurencje sportowe. Najwiêcej do udowodnienia mia³a klasa 3a, która od dwóch lat zajmowa³a pierwsze miejsce w turnieju.

Jako pierwsze stanê³y do rywalizacji dziewczyny, które s± bezkonkurencyjne w krêceniu hula-hop. W tej konkurencji najlepsze by³y: Aleksandra Satora z 3a, Julia Gadawska z 3b, Maria Pó³torak z 2a i Karolina Czekaj z 2b.

Po dziewczynach do rywalizacji przyst±pili ch³opcy, którzy musieli wykazaæ siê si³± i wytrzyma³o¶ci± czyli wykonaæ jak najwiêcej pompek. Okaza³o siê, ¿e Dominik Parlak z 2b by³ bezkonkurencyjny - choæ niewiele mniej pompek wykona³ Krystian Brzeziñski z 2a i Patryk Piasecki z 3b. Po dwóch konkurencjach pierwsze miejsce zajmowa³a klasa 2b, tu¿ za nimi by³a 2a i 3b.

W kolejnym zadaniu reprezentanci klas musieli wykazaæ siê si³± i wytrzyma³o¶ci± r±k. Konkurencja polega³a na trzymaniu przed sob± ciê¿arka. W tym zadaniu zwyciê¿y³a klasa 2b przed 3b i 3a.

Decyduj±c± rywalizacj± okaza³o siê ci±gniêcie liny i wy¶cig wi±zany. W tych zmaganiach mo¿na by³o zdobyæ najwiêcej punktów. Jako pierwsze naprzeciw siebie stanê³y dru¿yny z 1a i 1b, potem 2a i 2b oraz 3a i 3b.

W przeci±ganiu liny na poziomie klas najlepsi byli: 3a, 2b i 1c. Po tych konkurencjach na prowadzeniu by³a klasa 2b, drugie miejsce zajmowa³a klasa 3a, trzecie 3b, na czwartym miejscu - ze strat± 1 pkt by³a klasa 2a.

Wszystko mia³o siê rozstrzygn±æ w ostatniej konkurencji, czyli wy¶cigu wi±zanym par mieszanych. Rywalizacjê na poziomie klas wygra³y: 1c, 2a i 3a.W finale dru¿yna z 2a w sk³adzie: Dawid Przenios³o, Agata Krêt, Maria Pó³torak, Piotr Zasucha, Daria Suchy i Piotr Kuzon pokona³a pozosta³e dru¿yny i tym samym zapewni³a klasie trzecie miejsce w turnieju.

Turniej wygra³a klasa 2b - pokonuj±c o 0,5 pkt klasê 3a! Na trzecim miejscu turniej zakoñczy³a klasa 2a. Kolejne miejsca zajê³y: 1c, 3b, 1a i 1b. Za udzia³ w turnieju wszystkie klasy otrzyma³y od pani dyrektor Certyfikaty - klasa promuj±ca zdrowy tryb ¿ycia.Wszystkim uczniom dziêkujemy za udzia³ w poszczególnych konkurencjach, a zwyciêzcom gratulujemy!!!

(zdjêcia ze str. 13, nr zdjêæ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11)

"¯YJ SMACZNIE I ZDROWO"

W dniach 25-27 kwietnia 2016 roku w Gimnazjum im. ¦w. Kingi w Nowym Korczynie zosta³a przeprowadzona akcja promocji zdrowego od¿ywiania zgodnie z procedurami programu edukacyjnego „¯yj smacznie i zdrowo”.

Dnia 25 kwietnia 2016 roku we wszystkich klasach (7 oddzia³ów- 130 uczniów) zosta³y przeprowadzone lekcje wg scenariuszy „¯yj smacznie i zdrowo”. Klasy 1a,1b i 1c realizowa³y temat „Jedzenie na urodê i my¶lenie”, a klasy 2a, 2b, 3a i 3b „ Smacznie i zdrowo-gotuj z pe³n± g³ow±”.

Uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne, analizowali dostêpne plansze i wziêli udzia³ w ankiecie nt. zdrowego ¿ywienia. Wynika z niej, ¿e 81% naszych uczniów spo¿ywa ¶niadanie przed wyj¶ciem z domu, 87,5% pije zalecane ilo¶ci wody, 60% uprawia sport, 12,5% ma nadwagê lub cierpi na oty³o¶æ, 31% spo¿ywa zalecane ilo¶ci warzyw i owoców, 87,5% podjada miêdzy posi³kami, 80% spo¿ywa 5 posi³ków dziennie, 30 % spo¿ywa ryby zgodnie z zaleceniami.

Wobec powy¿szych danych okazuje siê, ¿e nasi uczniowie spo¿ywaj± za ma³o warzyw i owoców oraz ryb, a bardzo lubi± podjadaæ miêdzy posi³kami. Dlatego te¿ uczniowie klasy 2a pod opiek± wychowawcy zorganizowali dzieñ ze zdrowymi przek±skami.

Dnia 27 kwietnia 2016 roku grupa uczniów – liderów zdrowego od¿ywiania - przygotowa³a zdrowe przek±ski dla m³odszych kolegów ze szko³y podstawowej, dla kole¿anek i kolegów z gimnazjum oraz pracowników szko³y. W tym dniu w klasie 2a szko³y podstawowej zosta³a przeprowadzona pogadanka na temat zdrowego od¿ywiania, a po niej uczniowie obejrzeli film edukacyjny nt. porcji ¿ywieniowych (scenariusz I).

Nastêpnie ich starsi koledzy i kole¿anki z gimnazjum zaprezentowali wykonane przez siebie potrawy – koreczki owocowe, warzywne, mini kanapeczki z pastami- jajeczn±, drobiow± z pomidorami, rybna oraz babeczki z jogurtem, musli i ¶wie¿ymi owocami oraz z zielon± sa³at± i serem feta. Zdrowe przek±ski zrobi³y furorê w¶ród najm³odszych.

Nie mniejszym powodzeniem cieszy³y siê w¶ród rówie¶ników z gimnazjum.

Wszystko zniknê³o w mig, a to ¶wiadczy tylko o tym, ¿e nie ma posi³ków czy produktów, które dzieci nie lubi± – czy to sa³ata, papryka, pomidor czy ryba.

Wszystko zale¿y od sposobu podania. Atrakcyjno¶ci ca³emu zdarzeniu nada³y piêkne stroje m³odych kucharzy.

Wszyscy z niecierpliwo¶ci± czekaj± na nastêpn± edycjê programu edukacyjnego „¯yj smacznie i zdrowo”, aby zaprosiæ najm³odszych do wspólnego przygotowywania zdrowych posi³ków.

Koordynator programu "¯yj smacznie i zdrowo" - B. Witko¶
(zdjêcia ze strony 12 , nr zdjêæ 1, 4, 5, 7, 8, 12)

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE "FA£SZYWA WOLNO¦Æ"

26 kwietnia 2016r. uczniowie wszystkich klas gimnazjum wziêli udzia³ w warsztatach profilaktycznych "Fa³szywa wolno¶æ" przeprowadzonych przez trenera z Akademii Pozytywnej Profilaktyki w Krakowie Pana Marka W±sika.

Mia³a byæ pozytywna profilaktyka i by³a. Warsztaty przebiega³y w duchu znanej maksymy Hipokratesa, ¿e "Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ..." Zajêcia prowadzone by³y w ciekawy i aktywizuj±cy sposób. Nios³y ze sob± pozytywne przes³anie.

Entuzjazm i zaanga¿owanie prowadz±cego udziela³o siê uczestnikom, którzy aktywnie uczestniczyli w proponowanych æwiczeniach. Zajêcia rozpoczyna³y siê od rozpoznawania emocji, pó¼niej przechodzono do zagro¿eñ na które napotyka m³ody cz³owiek.

Uczniowie przeliczali kwotê, jak± musi wydaæ w ci±gu miesi±ca, roku i trzech lat osoba pal±ca papierosy. Zastanawiali siê nad tym, co mogliby sami zrobiæ z tak± sum± zaoszczêdzonych pieniêdzy.

Ale najlepszym æwiczeniem by³o to, w którym uczniowie zak³adali alkogogle. Ka¿dy uczestnik spotkania móg³ sprawdziæ swoj± sprawno¶æ i zrêczno¶æ przed ich za³o¿eniem i po.

Wszyscy uczestnicy wychodzili z zajêæ zadowoleni, czê¶æ osób po warsztatach nadal zostawa³a w sali, ¿eby porozmawiaæ, o co¶ zapytaæ czy sprawdziæ dzia³anie alkogogli. Z relacji uczniów wiadomo, ¿e udzia³ w tych warsztatach to dobrze spêdzony czas.

(zdjêcia nr 3, 4, 6, 7 ze strony 12)

JESTE¦MY SZKO£¡, KTÓRA TRZYMA FORMÊ!

7 czerwca 2016r. w ¦wiêtokrzyskim Centrum Onkologii odby³a siê konferencja z okazji Jubileuszu X-lecia Programu Edukacyjnego: „Trzymaj Formê".

Podczas tej konferencji ¦wiêtokrzyski Pañstwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny El¿bieta Socha - Stolarska wrêczy³a certyfikaty oraz puchary nadaj±c tytu³: "Szko³a, która Trzyma Formê" 50 aktywnym placówkom szkolnym uczestnicz±cym we wszystkich edycjach programu.

W¶ród wyró¿nionych szkó³ znalaz³o siê równie¿ nasze gimnazjum! Certyfikat i pami±tkowy puchar za dzia³ania profilaktyczno - edukacyjne zwiêkszaj±ce ¶wiadomo¶æ uczestników programu w zakresie zdrowego stylu ¿ycia trafi³ w rêce szkolnych koordynatorów programu: A. Zapiórkowskiej i M. Kaszuby.

(zdjêcie ze str, 11 nr 3 )

KONKURS POETYCKI "W ZDROWYM CIELE - ZDROWY DUCH"

W ramach promowania zdrowego stylu ¿ycia w naszym gimnazjum biblioteka szkolna zorganizowa³a konkurs poetycki na napisanie wiersza o zdrowiu.

Jego celem by³o:
- wzmacnianie postaw prozdrowotnych;
- doskonalenie umiejêtno¶ci jêzykowych;
- rozwijanie uzdolnieñ literackich m³odzie¿y;
- poszukiwanie nowych talentów.
Konkurs przebiega³ pod has³em „W zdrowym ciele zdrowy duch”w ramach programu „Szko³a Promuj±ca Zdrowie". Cz³onkami jury by³y panie: Ma³gorzata Wilewska, Jolanta Kulik, Ma³gorzata Wach oraz Barbara Bonar.

W pisarskich zmaganiach wziê³o udzia³ wiele utalentowanych osób ze wszystkich klas gimnazjum, a najlepsze prace zosta³y nagrodzone dyplomami, gad¿etami ekologicznymi oraz ocenami z jêzyka polskiego. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali punkty dodatnie z zachowania.

Zwyciê¿y³a Maria Pó³torak z klasy IIIa;

II miejsce ex aequo zajê³y: Daria Stefko kl. 2 b oraz Katarzyna Pater kl. 3 b;

III miejsce ex aequo zajê³y: Oliwia Olszewska kl. 1 a oraz Daria Suchy kl. 3 a.

Wyró¿nienia otrzymali:
Patrycja Gawe³ kl. 2 c
Hubert Bania kl. 3 b
Julia Szafraniec kl. 3 b
Micha³ Gaj kl. 3 a
Filip Pienias kl. 3 a
¯ak Natalia kl. 2 b
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

Poni¿ej przedstawiamy dzie³a m³odych twórców charakteryzuj±ce siê ciekaw± tre¶ci±, poprawn± form± i wiedz± autorów dotycz±c± profilaktyki zdrowia.

Organizatorem konkursu by³a bibliotekarka pani Ma³gorzata Wilewska.

Zdrowe ¿ycie

Je¶li chcia³by¶ zdrowo ¿yæ,
Du¿o wody musisz piæ.
Piêæ posi³ków dziennie jedz,
I problemom powiedz precz!

Ka¿dy ch³opak i dziewczyna,
O tym dzi¶ nie zapomina,
Aby w ruchu ci±gle byæ,
I przed s³oñcem cia³o kryæ.

Du¿o warzyw i owoców,
Osiem godzin sypiaj w nocy,
Spêdzaj czas swój na rowerze,
Rolkach, wrotkach i spacerze.

Witamina A i C,
Te¿ o zdrowiu wiele wie.
Arbuz, kiwi i papryka,
S± zachêt± do ryzyka.

Niech wiêc ka¿dy mnie pos³ucha,
Aby mieæ zdrowego ducha,
Zdrowe cia³o no i ko¶ci,
Mnóstwo z ¿ycia przyjemno¶ci!

Maria Pó³torak kl. 3 a

Zdrowym byæ


Zobaczy³am dzisiaj Zochê
O! Przyty³o jej siê trochê!
Wtem co¶ przysz³o mi do g³owy,
¯e u³o¿ê wierszyk owy.

Nie objadaj siê s³odyczami,
By nie walczyæ z kaloriami,
Nadwaga niszczy zdrowie,
Ka¿dy ci to powie.

Od¿ywiaj siê ekologicznie,
A bêdziesz wygl±daæ ¶licznie,
A do tego ró¿ne æwiczenia,
Dla zdrowia uzupe³nienia.

Zdrowiu s³u¿y jeszcze,
¦wie¿e i czyste powietrze.
Zamiast wiêc siedzieæ przed komputerem,
Zjedz co¶ lekkiego i poje¼dzij rowerem.

Daria Stefko kl. 2 b

Ka¿dego dnia

Kiedy wcze¶nie wstajê rano,
To od razu wo³am – Mamo!
Prêdko szykuj mi ¶niadanie,
Bo dzi¶ czeka mnie wyzwanie!
Pierwszy posi³ek to wa¿na sprawa,
Gdy zjesz owoce, cera jest jaskrawa.
Z³a ocena nie sprawi przykro¶ci,
Temu, kto ma mocne ko¶ci.
Strój na „wuef” te¿ siê przyda,
kto go nie ma, od razu siê wyda.
Pani ocenia zaanga¿owanie,
Kto jest leniwy - zaraz dostaje „lanie”,
Przysiady, sk³ony, w dal skakanie,
A zaraz po tym brzuszki i liny przeci±ganie.
Taki delikwent zaczyna ju¿ æwiczyæ,
¯eby znów pani nie rozindyczyæ.
Mora³ z tego taki –
Ma³o smutków, ma³o z³o¶ci,
Za to du¿o aktywno¶ci,
Jab³ka, gruszki i banany –
; Jeste¶ ju¿ niepokonany!

Katarzyna Pater kl. 3 b

"TRZYMAJ FORMÊ" - TURNIEJ KLAS

"Trzymaj Formê" - pod takim has³em - w dniu 20 marca 2017 roku - uczniowie Samorz±dowego Gimnazjum im. ¦w. Kingi w Nowym Korczynie kolejny raz przyst±pili do konkurencji sportowych, których celem by³o propagowanie aktywnego stylu ¿ycia i zbilansowanej diety.

Jako pierwsi do rywalizacji przyst±pili ch³opcy, którzy musieli wykazaæ siê si³± i wytrzyma³o¶ci± czyli wykonaæ jak najwiêcej pompek. Okaza³o siê, ¿e w tej konkurencji najlepszy jest Dominik Parlak z 3b - choæ niewiele mniej pompek wykona³ Krystian Brzeziñski z 3a i Franek Stefañski z 2a.

W nastêpnej konkurencji do rywalizacji przyst±pi³y reprezentantki klas, które s± specjalistkami w krêceniu hula-hop. Wszystkie dziewczyny bior±ce udzia³ w tej konkurencji wykaza³y siê sprawno¶ci± i przez d³u¿szy czas nie da³o siê rozstrzygn±æ rywalizacji. Dopiero dodatkowe utrudnienia: spacer po sali i wykonywanie poleceñ prowadz±cego - pozwoli³y wy³oniæ zwyciêzców. W tej konkurencji najlepsze by³y: Maria Pó³torak z 3a i Daria Stefko z 2b. Trzecie miejsce zajê³a Karolina Czekaj z 3b. W kolejnym zadaniu reprezentanci klas musieli wykazaæ siê si³± i wytrzyma³o¶ci± r±k. Konkurencja polega³a na trzymaniu przed sob± ciê¿arka. W tym zadaniu zwyciê¿y³a klasa 3b. Po trzech konkurencjach pierwsze miejsce zajmowa³a klasa 3b, trzy punkty mniej mia³a klasa 3a.

W tej rywalizacji najlepsi byli: Julia Szafraniec z 3b, Martyna Stempieñ z 1b, Krystian Brzeziñski z 3a i Kamil Skowron z 3b.

Nowo¶ci± w tegorocznych zmaganiach klas by³y skoki na skakance. Czterech reprezentantów ka¿dej klasy mia³o za zadanie wykonaæ równocze¶nie jak najwiêcej skoków.

Ostatecznie rywalizacjê skoków wygra³a klasa 3a, drugie miejsce zajê³a 2b, a trzecie przypad³o trzem klasom: 3b, 2a i 1b. Po tej konkurencji wyniki przedstawia³y siê nastêpuj±co: I miejsce zajmowa³a 3b (z 30 pkt.), II miejsce zajmowa³a 3a (maj±c na koncie 29 pkt.), III miejsce klasa 2b ( 22 pkt).

Ostatni± konkurencj± by³o przeci±ganie liny. Emocjonuj±c± rywalizacjê na poziomie klas wygra³y klasy: 1a, 2c i 3b.

Po tej konkurencji klasyfikacja nie uleg³a zmianie. Ostateczne wyniki turnieju przedstawiaj± siê nastêpuj±co:

I miejsce - 3b
II miejsce - 3a
III miejsce - 2b
IV miejsce - 2a i 1b
V miejsce - 2c
VI miejsce - 1a
Za aktywny udzia³ w turnieju wszystkie klasy otrzyma³y certyfikaty "Klasa Promuj±ca Zdrowy Tryb ¯ycia".

( zdjêcia ze str. 5, Nr zdjêæ 2, 3, 6, 8, 9, 10)

¯YJ SMACZNIE I ZDROWO!

11 maja 2017 roku po raz kolejny uczestniczyli¶my w najwiêkszym programie edukacyjnym o tematyce zdrowego ¿ywienia organizowanym przez firmê Winiary „¯yj smacznie i zdrowo”.

W tym celu uczniowie klasy 3a gimnazjum ”seniorzy” zaprosili uczniów z klasy 3a z Publicznej Szko³y Podstawowej w Nowym Korczynie „juniorów” do wspólnego przygotowywania zdrowych potraw.

Podczas pracy toczy³y siê rozmowy i dyskusje na temat ulubionych potraw i o zaletach zdrowego od¿ywiania- odpowiedniej ilo¶ci owoców, warzyw, wody itp.

Podczas przygotowywania posi³ków nawi±zali¶my do ¿ywienia dzieci w krajach tzw. Globalnego Po³udnia, sk±d pochodzi wiele produktów wykorzystywanych do przygotowania tych smacznych i zdrowych potraw tj. banany, pomarañcze czy kiwi.

W¶ród specja³ów znalaz³y siê koreczki owocowe i warzywne, kanapki z ciemnego pieczywa z past± serow±, rybn± oraz szynk± i sa³at±, tosty z chleba wieloziarnistego

Prawdziw± furorê zrobi³a jednak sa³atka owocowa z sokiem cytrynowym serwowana w pucharkach z wafli. Wszystko udekorowane i odpowiednio podane wygl±da³o i smakowa³o wy¶mienicie.

Koñcowym efektem wspólnego przedsiêwziêcia by³ poczêstunek kole¿anek i kolegów oraz pracowników szkó³ : gimnazjum i szko³y podstawowej.

Po degustacji talerze ¶wieci³y pustkami, a to oznacza, ¿e wszyscy lubimy zdrowo i smacznie siê od¿ywiaæ.

Tak trzymaæ!

(zdjêcia ze str.3, Nr 5, 7, 8)

¦WIÊTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI

Przez ca³y maj w naszym województwie trwaj± ¦wiêtokrzyskie Dni Profilaktyki. Has³em przewodnim tegorocznych dni jest „Rodzina – Twój bezpieczny ¶wiat”. W tym czasie w wielu instytucjach udzielaj±cych pomocy organizowane s± porady, konsultacje i warsztaty.

12 maja 2017 roku w ramach trwaj±cych Dni Profilaktyki odby³o siê w naszej szkole spotkanie dotycz±ce bezpiecznego korzystania z Internetu, portali spo³eczno¶ciowych, telefonów komórkowych oraz siêgania po dopalacze. W spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju oraz Komisariatu Policji w Solcu - Zdroju.

Pani Ewelina D±browska z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej omówi³a wp³yw dopalaczy na organizm i funkcjonowanie cz³owieka. Zwróci³a uwagê s³uchaczy na fakt, ¿e nigdy nie wiemy, co one zawieraj± i czym dla nas skoñczy siê ich za¿ywanie.

Przedstawiciele policji omówili kwestiê odpowiedzialno¶ci karnej za tre¶ci zamieszczane w Internecie. Przestrzegali uczniów przed tym, ¿e w sieci nie s± anonimowi, a zamieszczane przez nich informacje ca³y czas tam pozostaj±. Pan Marcin Radota z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podkre¶li³, ¿e w razie jakichkolwiek problemów uczniowie powinni zwróciæ siê o pomoc do rodziców, nauczycieli lub przyjació³. Poda³ te¿ adres strony internetowej oraz numer m³odzie¿owego telefonu zaufania.

Chcieliby¶my, aby poruszane podczas tego spotkania zagadnienia, na d³ugo pozosta³y w pamiêci wszystkich jego uczestników.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z wynikami ewaluacji dzia³añ w ramach podsumowania programu „Szko³a Promuj±ca Zdrowie”.

(zdjêcia str. 1, 6 str. 3)

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE "MOCARZ I SPÓ£KA"

17 maja 2017r. uczniowie gimnazjum uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych "Mocarz i spó³ka".

Zdjêcie nr 2, 5, 6, 7 str. 2)

KONKURS PLASTYCZNY "PIRAMIDA ¯YWIENIA"

Szkolny konkurs plastyczny "Piramida ¯ywienia" zosta³ rozstrzygniêty. Konkurs zorganizowany zosta³ w ramach programu "Szko³a Promuj±ca Zdrowie".

Ka¿da klasa zobowi±zana by³a do wykonania pracy i dostarczenia jej do szkolnego organizatora konkursu. Komisja ocenia³a: zgodno¶æ pracy z tematyk±, estetykê wykonania pracy, dostosowanie techniki do tematu pracy. pomys³owo¶æ, dba³o¶æ o szczegó³y, wk³ad pracy i dobór kolorów.

I miejsce zajê³a praca kl. 3b.
II miejsce praca kl. 3a
III miejsce praca kl. 2a

(zdjêcia str. 2 nr zdjêæ 1, 2, 3, 4, 5)
Projekt Szko³a Sukcesu
Kalendarz
<< Wrzesie 2023 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Certyfikat
Europejska Szko³a
Projekt Szko³a Marzeñ
Projekt
Nowoczesne Gimnazjum
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso