2016 Rokiem Wolontariatu
Aktualnie online
· Goci online: 5

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 2
· Najnowszy uytkownik: leszekchr
Edukacja Globalna
Szko³a Promuj±ca Zdrowie
Edukacja Globalna
11 maja 2017 roku po raz kolejny uczestniczyli¶my w najwiêkszym programie edukacyjnym o tematyce zdrowego ¿ywienia organizowanym przez firmê Winiary „¯yj smacznie i zdrowo”.
W tym celu uczniowie klasy 3a gimnazjum ”seniorzy”zaprosili uczniów z klasy 3a z Publicznej Szko³y Podstawowej w Nowym Korczynie „juniorów” do wspólnego przygotowywania zdrowych potraw.
Podczas pracy toczy³y siê rozmowy i dyskusje na temat ulubionych potraw i o zaletach zdrowego od¿ywiania- odpowiedniej ilo¶ci owoców,warzyw,wody itp.
Podczas przygotowywania posi³ków nawi±zali¶my do ¿ywienia dzieci w krajach tzw.Globalnego Po³udnia,sk±d pochodzi wiele produktów wykorzystywanych do przygotowania tych smacznych i zdrowych potraw tj.banany,pomarañcze czy kiwi.
W¶ród specja³ów znalaz³y siê koreczki owocowe i warzywne, kanapki z ciemnego pieczywa z past± serow±, rybn± oraz szynk± i sa³at±, tosty z chleba wieloziarnistego.
Prawdziw± furorê zrobi³a jednak sa³atka owocowa z sokiem cytrynowym serwowana w pucharkach z wafli. Wszystko udekorowane i odpowiednio podane wygl±da³o i smakowa³o wy¶mienicie.
Koñcowym efektem wspólnego przedsiêwziêcia by³ poczêstunek kole¿anek i kolegów oraz pracowników szkó³ : gimnazjum i szko³y podstawowej.
Po degustacji talerze ¶wieci³y pustkami, a to oznacza, ¿e wszyscy lubimy zdrowo i smacznie siê od¿ywiaæ.
Tak trzymaæ!

Obchody Dnia Ziemi 2017 zapocz±tkowano og³oszeniem akcji „Godzina dla Ziemi” przypadaj±ce w tym roku dnia 25 marca. Jest to coroczne ogólno¶wiatowe wezwanie do wy³±czenia ¶wiate³ oraz urz±dzeñ elektrycznych na jedn± godzinê.
Dnia 27 kwietnia 2017 roku uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali dzieñ po¶wiêcony naszej planecie i jej mieszkañcom.
Zorganizowano wystawê Piramid ¯ywienia przygotowanych przez uczniów wszystkich klas oraz wystawê pt. ”G³odna Planeta”, która przedstawia³a koszt, ilo¶æ i jako¶æ posi³ków spo¿ywanych przez rodziny w ró¿nych czê¶ciach ¶wiata. Wystawa ta zwróci³a szczególn± uwagê uczniów.
Nastêpnie przedstawiciel Samorz±du Uczniowskiego Hubert Bania zaprezentowa³ krótki rys historyczny obchodów Dnia Ziemi na ¶wiecie oraz przedstawi³ tematyczn± prezentacjê.
Uzupe³nieniem tych tre¶ci by³a projekcja filmu pt. „SOS dla Ziemi” podczas przerw i zajêæ lekcyjnych.
Zainteresowanie tematem by³o na tyle du¿e, ¿e uczniowie kontynuowali ten temat na godzinach wychowawczych-ogl±dali filmy i prowadzili dyskusje dotycz±ce przysz³o¶ci naszej planety.


W ramach realizowanego w naszej szkole projektu pn. ”Szko³a Liderów Edukacji Globalnej” biblioteka szkolna przygotowa³a i przeprowadzi³a konkurs pn. „Ostud¼my globalne ocieplenie!”. Wziê³o w nim udzia³ 20 uczniów ze wszystkich klas naszego gimnazjum. Zadaniem uczestników by³o rozwi±zanie testu z wiedzy o zagro¿eniach klimatu na ¶wiecie oraz sposobach zapobiegania jego ocieplaniu.


Akcja charytatywna WO¦P 2017 W niedzielê 15 stycznia 2017r. odby³ siê 25 Fina³ WO¦P. Jak co roku , równie¿ teraz , aktywnie w³±czyli siê do „grania” wolontariusze z Samorz±dowego Gimnazjum im. ¦w. Kingi. Pieni±dze na szczytny cel , jakim by³o wyposa¿enia oddzia³ów pediatrycznych oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów , zbierali pod opiek± nauczycieli: Artura Grzesiaka, Paw³a Kulika, Barbary Kanickiej, Zofii Dyba³y – Nowak, Moniki Kaszuby, Faustyny Judy i Bernadety Gajdy: Dominika Byczyñska, Katarzyna Pater, Sylwia Badower, Bart³omiej Wilk, Gabriela Gu³a, Julia Kaczmarczyk, Dawid Przenios³o, Weronika M±cznik, Piotr Kuzon, Julia Szafraniec, Hubert Bania, Karolina Czekaj, Kamil Skowron, Natalia Buczak, Dominik Parlak, Filip Fetela. Kwesta odbywa³a siê w Nowym Korczynie, Ostrowcach, Starym Korczynie, Piasku Wielkim, Brzostkowie, i Stro¿yskach.


Akcja charytatywna „ Góra Grosza” Jest ju¿ tradycj± naszego gimnazjum- i¿ na prze³omie listopada i grudnia m³odzie¿ przystêpuje do ogólnopolskiej akcji charytatywnej Góra Grosza.


Wizyta Ks. Bp. Jana Piotrowskiego W dniu 6 listopada 2016r. w parafii Nowy Korczyn go¶cili¶my ks. bp. Jana Piotrowskiego . Biskup , jako ordynariusz diecezji, przybywa co pewien czas do ka¿dej parafii na wizytacjê kanoniczn±, aby umacniaæ wiernych w wierze i bli¿ej poznaæ cz³onków wspólnoty parafialnej . Pos³uga ks. biskupa w czasie takiej wizytacji to m.in. g³oszenie S³owa Bo¿ego, sprawowanie sakramentów, a tak¿e spotkania z ca³± wspólnot± parafialn± . Wizytacji podlegaj± te¿ zagadnienia ¿ycia religijnego, apostolskiego oraz administracyjno- gospodarczego . Ks. biskup Jan Piotrowski wrêczy³ legitymacje cz³onkowskie przedstawicielom Szkolnego Ko³a Caritas . Po czê¶ci artystycznej , nawi±zuj±c do inscenizacji, uwra¿liwia³ m³odzie¿ na zagro¿enia, które niesie wspó³czesny ¶wiat oraz wskaza³ na mocn± wiarê w mi³osierdzie Bo¿e, o którym Jan Pawe³ II powiedzia³, ¿e jest to element konieczny na drodze do prawdziwego szczê¶cia cz³owieka


Warsztaty ekologiczne W dniach 13 i 14 grudnia 2016 roku odby³y siê warsztaty ekologiczne, które zosta³y przeprowadzone przez pracowników z Rzêdowa. W warsztatach udzia³ wziêli wszyscy uczniowie naszego gimnazjum. Na pocz±tku dowiedzieli¶my siê, jakie kosze i worki u¿ywamy, i co do nich wrzucamy. Bardzo pomocna by³a prezentacja multimedialna. Dowiedzieli¶my siê z niej, co to s± odpady oraz poznali¶my ich podzia³ na grupy, który umo¿liwia odpowiedni± segregacjê.

Konkurs o HIV i AIDS I miejsce w konkursie "Co musisz wiedzieæ o HIV i AIDS" W dniu 1 grudnia w Zespole Szkó³ Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju odby³ siê Powiatowy Konkurs „Co musisz wiedzieæ o HIV i AIDS”. W konkursie dru¿yna z Samorz±dowego Gimnazjum im. ¦w. Kingi w Nowym Korczynie reprezentowana przez uczennice klasy 2a: Annê B³ach i Juliê Piotrowsk± zajê³a I miejsce.

Dzia³alno¶æ Szkolnego Ko³a Caritas W ramach wolontariatu dzia³aj±ce na terenie szko³y Szkolne Ko³o Caritas, któremu przewodniczy p. Ma³gorzata Jasiak, przeprowadzi³o w mijaj±cym semestrze roku szkolnego 2016/2017 wiele akcji na rzecz drugiego cz³owieka. By³y to: - akcja zbieranie nakrêtek dla chorego na raka wcze¶niaka Stasia, który dziêki tak¿e naszej pomocy móg³ rozpocz±æ leczenie w USA (w ilo¶ci 270 kg) ; - zbiórka ¶rodków pieniê¿nych do puszek przy ko¶cio³ach w parafiach Nowy Korczyn, Brzostków na ofiary trzêsienia ziemi we W³oszech; - cz³onkowie SKC dziêki wsparciu i wspó³pracy p. M. Kaszuby uczestniczyli w dwóch zbiórkach ¿ywno¶ci na terenie Nowego Korczyna;


Na lekcjach geografii w klasach drugich realizowano zagadnienia dotycz±ce ludno¶ci Europy, kwestii dotycz±cych uchod¼ców, migracji ludno¶ci z krajów Afryki Pó³nocnej oraz Bliskiego Wschodu. Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Wolontariusza, który przypada 5 grudnia, uczniowie pod kierunkiem p. Ma³gorzaty Wach wykonali gazetkê ¶cienn± a wychowawcy klas realizuj± scenariusz lekcji pt.” Miej oczy na wolontariat”, aby wskazaæ uczniom szerszy zakres niesienia pomocy potrzebuj±cym


EDUKACJA GLOBALNA „Szko³y Liderów Edukacji Globalnej”
W bie¿±cym roku szkolnym 2016/2017 Samorz±dowe Gimnazjum im. ¶w.Kingi w Nowym Korczynie przyst±pi³o do realizacji projektu ”Szko³a Liderów Edukacji Globalnej”. Jeste¶my 1 z 10 szkó³ w woj.¶wiêtokrzyskim realizuj±cych ten projekt. W tym celu w dniach 4-6.11.2016r. w Wólce Milanowskiej odby³o siê szkolenie „Szko³a Liderów Edukacji Globalnej” pod kierunkiem Pani Marii Bednarskiej, nauczyciela konsultanta Pracowni Projektów Europejskich, Innowacji i Wspó³pracy z Zagranic±, ¦wiêtokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Przedstawicielem naszej szko³y by³a p. Barbara Witko¶. Projekt 355/2016/M1 wspó³finansowany z programu polskiej wspó³pracy rozwojowej MSZ RP 2016
Tekst alternatywny Edukacja globalna to czê¶æ kszta³cenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez u¶wiadamianie istnienia zjawisk i wspó³zale¿no¶ci globalnych. Jej g³ównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czo³a wyzwaniom dotycz±cym ca³ej ludzko¶ci. Przez wspó³zale¿no¶ci rozumiemy wzajemne powi±zania i przenikanie systemów kulturowych, ¶rodowiskowych, ekonomicznych, spo³ecznych, politycznych i technologicznych.
Do aktualnych wyzwañ globalnych zaliczyæ mo¿na m.in.:
- zapewnienie pokoju i bezpieczeñstwa na ¶wiecie
- poprawa jako¶ci ¿ycia w krajach globalnego Po³udnia
- ochronê praw cz³owieka
- zapewnienie zrównowa¿onego rozwoju
- budowanie partnerskich relacji gospodarczych i spo³ecznych pomiêdzy krajami globalnej Pó³nocy i globalnego Po³udnia.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:
• t³umaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk
• przedstawianie perspektywy globalnego Po³udnia
• rozumienie ¶wiata jako z³o¿onego i dynamicznie zmieniaj±cego siê systemu
• kszta³towanie krytycznego my¶lenia i zmianê postaw
• prze³amywanie istniej±cych stereotypów i uprzedzeñ
• ukazywanie wp³ywu jednostki na globalne procesy i wp³ywu globalnych procesów na jednostkê.

U podstaw edukacji globalnej le¿± nastêpuj±ce warto¶ci:
• godno¶æ osoby ludzkiej
• sprawiedliwo¶æ
• solidarno¶æ
• równo¶æ
• pokój
• wolno¶æ.
Edukacja globalna pomaga w kszta³towaniu nastêpuj±cych umiejêtno¶ci:
• dostrzegania i rozumienia globalnych wspó³zale¿no¶ci
• krytycznego my¶lenia
• praktycznego wykorzystywania wiedzy
• podejmowania ¶wiadomych decyzji
• wspó³pracy w wymiarze lokalnym, krajowym i miêdzynarodowym.

W sk³ad zespo³u nauczycieli realizuj±cych cele zrównowa¿onego rozwoju wchodz±:
1. Barbara Witko¶ –nauczyciel geografii , wychowawca
2. Barbara Gajda – nauczyciel biologii, wychowawca
3. Barbara Kanicka – nauczyciel matematyki, wychowawca
4. Monika Kaszuba –nauczyciel chemii, wychowawca
5. Jolanta Kulik-nauczyciel jêzyka polskiego, wychowawca
6. Ma³gorzata Jasiak –nauczyciel jêzyka angielskiego, wychowawca
7. Faustyna Juda – nauczyciel historii, wychowawca
8. Ma³gorzata Wilewska – bibliotekarz
9. Ma³gorzata Wach – nauczyciel ¶wietlicy
10. Leszek Chrobot-nauczyciel informatyki
11. Pawe³ Kulik - nauczyciel historii i wychowania fizycznego

Tekst alternatywny

W ramach realizacji g³ównych celów zrównowa¿onego rozwoju w Tygodniu Edukacji Globalnej, który przypada³ od 14-20 listopada 2016r. uczniowie pod kierunkiem p. Ma³gorzaty Wach i p. Barbary Witko¶ wykonali tematyczne gazetki.
W klasach 1-3 na lekcjach wychowawczych zosta³ zrealizowany temat dotycz±cy g³odu i niedo¿ywienia w krajach globalnego Po³udnia „
Czy suwerenno¶æ ¿ywno¶ciowa jest rozwi±zaniem problemu g³odu w krajach globalnego Po³udnia?” Poza tym na lekcjach historii prowadzonych przez pani± Faustynê Judê w klasach trzecich uczniowie poznali historiê powstania pierwszego dokumentu tj. Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela z 1789 roku, w którym po raz pierwszy w dziejach zapisano, ¿e wszyscy ludzie s± wolni i równi w swoich prawach. Uczniowie porównywali prawa i wolno¶ci wprowadzone przez rewolucjê francusk± w II po³owie XVIII wieku i dzi¶. Zwrócono równie¿ uwagê, ¿e dzi¶ ludzie maj± wiêcej praw i wolno¶ci ale s± one czêsto ³amane i nieprzestrzegane, co prowadzi do ubóstwa, niezrównowa¿onego rozwoju i g³odu. Natomiast w klasach drugich na lekcjach WOS-u zrealizowano temat: „Normy i zasady”. Pañstwo ma obowi±zek zapewniæ swoim obywatelom warunki, w których mog± byæ realizowane wszystkie prawa i wolno¶ci cz³owieka i obywatela, w tym prawa socjalne i osobiste, takie jak: prawo do ¿ycia, prawo do pracy, prawo do godziwej p³acy, opieki zdrowotnej itp. Zagwarantowanie tych praw powoduje zmniejszenie ubóstwa, likwiduje g³ód, prowadzi do rozwoju gospodarczego. Tematyka ta realizowana by³a tak¿e w klasach trzecich na zajêciach :
„System polityczny pañstwa polskiego”.
Ponadto dnia 19 listopada 2016r. podczas przerw emitowane by³y wybrane filmy „Dzieci Afryki”,
”D³ugie ³y¿ki”
po emisji których, wzruszeni uczniowie zaproponowali pomoc dzieciom z krajów globalnego Po³udnia. Jeste¶my w trakcie opracowywania sposobu takiej pomocy.
22 listopada 2016 roku w ramach Miêdzynarodowego Dnia Praw Dziecka uczniowie wykonali gazetkê tematyczn± oraz podczas wspólnego spotkania z rówie¶nikami przypomnieli podstawowe prawa dziecka, które powinny byæ przestrzegane wobec wszystkich dzieci na ¶wiecie.
24 listopada 2016 roku nasz± szko³ê odwiedzi³a Pani Marta Kostulska ,która by³a wolontariuszk± programu Polska Pomoc. Interesuje siê i zajmuje naszym zachodnim podej¶ciem do spraw Po³udnia - od uchod¼ców, przez edukacjê globaln±, a¿ po turystykê. Oprócz projektu w Tajlandii ma na koncie pó³roczny pobyt w Meksyku, gdzie pracowa³a jako przedszkolanka - pewnie st±d w zainteresowaniach edukacja przeplata siê z kwestiami globalnymi. Pani Marta z 26 osobow± grup± uczniów z klas I-II gimnazjum przeprowadzi³a dwugodzinne warsztaty nt. „ Uchod¼cy i sytuacja w Syrii”
. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajêciach, co pozwoli³o im realnie spojrzeæ na problemy mieszkañców i uchod¼ców z Syrii.
Komentarze
Brak komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony
Zaloguj si , eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Projekt Szko³a Sukcesu
Kalendarz
<< Wrzesie 2023 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Certyfikat
Europejska Szko³a
Projekt Szko³a Marzeñ
Projekt
Nowoczesne Gimnazjum
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso