2016 Rokiem Wolontariatu
Aktualnie online
· Goci online: 4

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 2
· Najnowszy uytkownik: leszekchr
Edukacja Globalna
Szko³a Promuj±ca Zdrowie
Sukcesy Sportowe
2010/2011

Micha³ Borczuch ucz. kl. IIIb zosta³ najlepszym bramkarzem w Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy Stopnica – 2011- opiekun p. Artur Grzesiak;

II miejsce w kategorii dru¿yn ch³opców w I etapie eliminacji XIII Edycji Turnieju Pi³karskiego Coca-Cola Cup- opiekun p. Artur Grzesiak;

II miejsce w Dru¿ynowym Tenisie Sto³owym Ch³opców- zawody powiatowe –Busko-Zdrój, luty 2011-opiekun p. Artur Grzesiak;

III miejsce w Dru¿ynowym Tenisie Sto³owym dziewcz±t – zawody powiatowe –Busko-Zdrój, luty 2011- opiekun p. Bernadetta Rozborska

2008/2009

Z³oty medal w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy w turnieju rozegranym wed³ug ¶wiatowego regulaminu CTIF wywalczy³a M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza w nastêpuj±cym sk³adzie:
Micha³ Stefañski, Mateusz Staro¶ciak, Kamil R±czka, £ukasz Macugowski, Wojciech Rasiñski, Daniel Piwowarczyk, Micha³ Boduszek, Cezary Szczerba, Pawe³ Papaj, Tomasz Zapiórkowski
Bydgoszcz, 2008r.

VII miejsce na Olimpiadzie Po¿arniczej w Ostravie (Czechy) rozegranej wed³ug ¶wiatowego regulaminu CTIF wywalczy³a M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza w nastêpuj±cym sk³adzie:
Micha³ Stefañski, Mateusz Staro¶ciak, Kamil R±czka, £ukasz Macugowski, Wojciech Rasiñski, Daniel Piwowarczyk, Micha³ Boduszek, Cezary Szczerba, Pawe³ Papaj, Tomasz Zapiórkowski
Ostrava, 2009r.

I miejsce w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych Ch³opców w zawodach powiatowych Busko- Zdrój , dn. 06.10. 2008r.
Dominik Jackowski, Jakub Chaczyk, Krzysztof Kopeæ, Dariusz Zysek, Pawe³ Papaj, Cezary Szczerba, Wojciech Rasiñski, Micha³ Jêdryjaszek, Tomasz Gawron, Mateusz Staro¶ciak Opiekun: Artur Grzesiak

I miejsce w Pó³fina³ach Powiatowych w Pi³ce No¿nej Ch³opców
Busko- Zdrój , dn. 09.10.2008r.
15 osób
Opiekun: Artur Grzesiak

II miejsce w V Turnieju Pi³ki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w roku szkol. 2008/ 2009 Ole¶nica, dn. 15.11.2008r.
Uczniowie: Kruk Bartosz, Staro¶ciak Mateusz, Tomal Wojciech, Papaj Pawe³, Kopeæ Krzysztof, Niedopytalski Wojciech, Jackowski Dominik, Dudek Maciej, ¦nie¿ny Damian, Kuciêba Mateusz, Stefañski Micha³, Szczerba Cezary.

III miejsce w Zawodach Powiatowych w Pi³ce No¿nej Ch³opców
Busko- Zdrój, dn. 28. 10.2008r.
15 osób
Opiekun: Artur Grzesiak

IV miejsce w V Miêdzygminnym Turnieju Pi³ki Siatkowej Ch³opców o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Stopnicy
Stopnica, 29 listopada 2008r.
Bartosz Kruk, Wojciech Niedopytalski, Krzysztof Kopeæ, Mateusz Staro¶ciak, Dominik Jackowski, Wojciech Tomal Opiekun: Artur Grzesiak

III miejsce w V Turnieju Pi³ki Siatkowej Ch³opców o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Solcu Zdroju
Solec Zdrój, dn. 10.01.2009r.
Mateusz Staro¶ciak, Micha³ Stefañski, Maciej Dudek, Bartosz Kruk, Krzysztof Kopeæ, Pawe³ Papaj, Cezary Szczerba, Wojciech Tomal, Dominik Jackowski, Wojciech Niedopytalski
Opiekun: Artur Grzesiak

II miejsce w Zawodach Powiatowych w Dru¿ynowym Tenisie Sto³owym Dziewcz±t szkó³ gimnazjalnych
Busko- Zdrój, dn. 03.02.2009r.
Karolina Wieczorek, Karolina Ja¶kiewicz
Opiekunowie: Artur Grzesiak
Monika Wojnowska

III miejsce w Zawodach Powiatowych w Dru¿ynowym Tenisie Sto³owym Ch³opców szkó³ gimnazjalnych
Busko- Zdrój, dn. 03.02.2009r.
Maciej Dudek, Dominik Jackowski
Opiekun: Artur Grzesiak

Mistrzostwa szko³y w tenisie sto³owym
Ch³opcy:
I miejsce - Dominik Jackowski

II miejsce - Maciej Dudek

III miejsce - Waldemar Ragan
Opiekun: Artur Grzesiak

Dziewczêta:
I miejsce - Karolina Wieczorek

II miejsce - Aleksandra Gawlik

III miejsce - Kamila Bartusiak
Opiekun: Monika Wojnowska

2006/2007

Z³oty medal w mistrzostwach Polski w S³ubicach w turnieju rozegranym wed³ug ¶wiatowego regulaminu CTIF wywalczy³a M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza w nastêpuj±cym sk³adzie:Grzegorz Dryja – kapitan dru¿yny, Wojciech Boduszek, Micha³ Stefañski, Micha³ Cabaj, Mateusz Staro¶ciak, Pawe³ Frania, Pawe³ Potoczny, Kamil Wcis³o, Micha³ Piotrowski, Adrian Brzeziñski, Cezary Szczerba.
S³ubice, 2006r.

IX miejsce na Miêdzynarodowych Zawodach Po¿arniczych w Revinge (Szwecja) rozegranych wed³ug ¶wiatowego regulaminu CTIF wywalczy³a M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza w nastêpuj±cym sk³adzie:
Grzegorz Dryja – kapitan dru¿yny, Wojciech Boduszek, Micha³ Stefañski, Micha³ Cabaj, Mateusz Staro¶ciak, Pawe³ Frania, Pawe³ Potoczny, Kamil Wcis³o,Damian Juszcze, £ukasz Macugowski.
Revinge, 2007r.

I miejsce
w III turnieju o Puchar Dyrektora Gimnazjum w dru¿ynowym tenisie sto³owym dziewcz±t.
Nowy Korczyn, dn. 30.03.2007r.

II miejsce w Turnieju o Puchar Dyrektora Gimnazjum w dru¿ynowym tenisie sto³owym ch³opców.
Nowy Korczyn, dn. 30.03.2007r.

III miejsce w sztafetowych biegach prze³ajowych dziewcz±t - w zawodach powiatowych.
Opiekun: Bernadeta Rozborska.
Busko - Zdrój, dn. 06.10.2006r.

IV miejsce w sztafetowych biegach prze³ajowych ch³opców - w zawodach powiatowych.
Busko - Zdrój, dn. 06.10.2006r.

2005/2006

IV miejsce w zawodach powiatowych w Halowej pi³ce no¿nej ch³opców. Stopnica, dn. 9.12.2005r.

I miejsce w I wiosennym turnieju tenisa sto³owego ch³opców. Opatowiec, dn. 13.03.2006r.

III miejsce w II Turnieju Pi³ki Siatkowej Ch³opców o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Stopnicy. Stopnica, dn. 14.01.2006r.

Dyplom dla Martyny Sadowskiej za zajêcie III miejsca w II Mistrzostwach Powiatu w Biegach Prze³ajowych na dystansie 800m. Busko Zdrój, kwiecieñ 2006r.

IV miejsce w IV Miêdzypowiatowych Konfrontacjach Siatkarskich o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Podgajach. Podgaje, dn. 27.05.2006r.

Dyplom dla Marleny Rutkowskiej za zajêcie II miejsca w I Wiosennym Turnieju Tenisa Sto³owego w Opatowcu. Opatowiec, dn. 13.06.2006r.

Dyplom dla Samorz±dowego Gimnazjum w N. Korczynie za zajêcie I miejsca w II Turnieju Pi³ki Siatkowej o Puchar Dyrektora gimnazjum w Solcu Zdroju. Solec Zdrój, dn. 11.02.2006r.

I miejsce w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Po¿arniczych (M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza Mêska) 18.06.2006r. Morawica.

III miejsce w I wiosennym Turnieju Tenisa Sto³owego w Gimnazjum w Opatowcu. 19.03.2006 Opatowiec.

I miejsce w II Turnieju o Puchar Dyrektora Gimnazjum w tenisie sto³owym dziewcz±t. N. Korczyn 28.03.2006r.

Dyplom dla Marcina Pasternaka - najlepszego zawodnika Pó³fina³u Wojewódzkiego w Pi³ce Siatkowej Ch³opców. Staszów, 10.04.2006r.

Dyplom za II miejsce w Pó³finale wojewódzkim w Pi³ce Siatkowej ch³opców. Staszów, dn. 10.04.2006r.

Dyplom za I miejsce dla £ukasza Maja za udzia³ w I wiosennym Turnieju Tenisa Sto³owego w Gimnazjum w Opatowcu. Opatowiec, dn. 13.03.2006r.

Dyplom dla Marty Rzêpa³y za zajêcie II miejsca w II Mistrzostwach Powiatu w Biegach Prze³ajowych na dystansie 1100m. Busko Zdrój, 22.04.2006r.

II miejsce w Dru¿ynowym turnieju Tenisa Sto³owego -pó³fina³ wojewódzki. Kazimierza Wielka, dn. 9.03.2006r.

II miejsce we wspó³zawodnictwie zespo³owym szkó³ gimnazjalnych (II Mistrzostwa Powiatu w Biegach Prze³ajowych) Busko Zdrój 28 kwietnia 2006r.

III miejsce dla Katarzyny Gaj w I wiosennym Turnieju Tenisa Sto³owego w Gimnazjum w Opatowcu. Opatowiec, dn. 13.03.2006r.

II miejsce w zawodach powiatowych w dru¿ynowym tenisie sto³owym dziewcz±t. Busko Zdrój, dn. 6.02.2006r.

II miejsce w zawodach powiatowych w dru¿ynowym tenisie sto³owym ch³opców. Busko Zdrój, dn. 6.02.2006r.

II miejsce w I Wiosennym Turnieju Tenisa Sto³owego Dziewcz±t. Opatowiec, dn. 13.03.2006r.

II miejsce w pi³ce siatkowej ch³opców w I Turnieju o Puchar Dyrektora Gimnazjum. Nowy Korczyn, dn. 22.04.2006r.

Dyplom za III miejsca w II Mistrzostwach Powiatu w Biegach Prze³ajowych na dystansie 1600m. Kwiecieñ 2006r.

2003/2004

II miejsce w wojewódzkich zawodach sportowo -po¿arniczych dru¿yn po¿arniczych we W³oszczowie (12.06.2004r.). Uczennice: Jolanta Jarzyna, Ewa Cury, Agnieszka Podkowa, Magdalena Szczerba, Marta Rzêpa³a, Kalina Boduszek, Agata Pasternak, Justyna Buczak, El¿bieta Æwiek, Marta Bugaj.

I miejsce w wojewódzkich zawodach sportowo -po¿arniczych dru¿yn po¿arniczych we W³oszczowie w grupie ch³opców:(12.06.2004r.). Uczniowie: Dawid Boduszek, Pawe³ Zieliñski, Micha³ Staro¶ciak, Wojciech Pasternak, Szymon Cabaj, Karol Nowak, Dawid Smulikowski, Rafa³ Tomal.

I miejsce ch³opców i dziewcz±t w gminnych zawodach sportowo - po¿arniczych w Nowym Korczynie (16.05.2004).

2002/2003

Dyplom za zajêcie I miejsca w Gminnych zawodach Sportowo - Po¿arniczych /dru¿yna mêska, dru¿yna ¿eñska/ Nowy Korczyn, dn. 18.05.2003r.

Dyplom za zajêcie IV miejsca w zawodach powiatowych w Dru¿ynowym Tenisie Sto³owym Ch³opców - Busko Zdrój, 21.02.2003r.

Dyplom za zajêcie IV miejsca w zawodach powiatowych w Dru¿ynowym Tenisie Sto³owym Dziewcz±t - Busko Zdrój, 21.02.2003r.

Dyplom za zajêcie III miejsca w Pó³finale Wojewódzkim w Tenisie Sto³owym Dziewcz±t - Po³aniec, 2.04.2003r.

1999-2002

Zajêli III miejsce w Turnieju Pi³ki No¿nej zorganizowanym przez Klub Sportowy "Tempo" - Pacanów 1999r.

IV miejsce w zawodach powiatowych - Sztafetowe Biegi Prze³ajowe Ch³opców - Busko 2000r.

III miejsce w zawodach powiatowych - Sztafetowe Biegi Prze³ajowe Dziewcz±t - Busko 2000r.

III miejsce w zawodach powiatowych w pi³ce no¿nej dziewcz±t - Busko 2001r.

III miejsce w finale powiatowym w Dru¿ynowym Tenisie Sto³owym Dziewcz±t - Busko 2002r.
Projekt Szko³a Sukcesu
Kalendarz
<< Wrzesie 2023 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Certyfikat
Europejska Szko³a
Projekt Szko³a Marzeñ
Projekt
Nowoczesne Gimnazjum
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso