2016 Rokiem Wolontariatu
Aktualnie online
· Goci online: 5

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 2
· Najnowszy uytkownik: leszekchr
Edukacja Globalna
Szko³a Promuj±ca Zdrowie
Komunikat Dyrektora
Untitled Document


Komunikat

Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Nowym Korczynie

w sprawie rekrutacji do gimnazjum


 Zasady naboru do Samorz±dowego Gimnazjum im. ¦w. Kingi w Nowym Korczynie • dla uczniów zamieszka³ych w obwodzie naszej szko³y

 • oraz uczniów spoza obwodu naszej szko³y.


Wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty dostêpne s± w sekretariacie oraz na stronie internetowej naszej szko³y www.gimnazjumswkingi.pl
 Informacja dla rodziców uczniów zamieszka³ych w obwodzie

Samorz±dowego Gimnazjum im. ¦w. Kingi w Nowym Korczynie


(obwód Gimnazjum obejmuje teren ca³ej Gminy Nowy Korczyn)


Aby zapisaæ dziecko do naszej szko³y nale¿y: 1. Pobraæ druk zg³oszenia w sekretariacie lub ze strony internetowej szko³y www.gimnazjumswkingi.pl

 2. Wype³niæ zg³oszenie i z³o¿yæ je w sekretariacie gimnazjum w dniach od 16.03.2015 r. do 15.04.2015r.

 3. Potwierdziæ wolê podjêcia nauki poprzez dostarczenie do 07.07.2015r. orygina³u ¶wiadectwa ukoñczenia szko³y podstawowej oraz orygina³u za¶wiadczenia OKE o wyniku ze sprawdzianu.

 4. Lista kandydatów przyjêtych zostanie wywieszona w szkole 08.07.2015r.

 5. 31.08.2015r. zostan± wywieszone listy kandydatów przyjêtych do klas pierwszych Samorz±dowego Gimnazjum im. ¦w. Kingi w Nowym Korczynie (z podzia³em na klasy).


Druk zg³oszenia dla ucznia z obwodu


 


Informacja dla rodziców uczniów zamieszka³ych poza obwodem

Samorz±dowego Gimnazjum im. ¦w. Kingi w Nowym Korczynie


Aby zapisaæ dziecko do Samorz±dowego Gimnazjum im. ¦w. Kingi w Nowym Korczynie,

które nie jest gimnazjum rejonowym nale¿y: 1. Pobraæ wniosek i o¶wiadczenie w sekretariacie lub ze strony internetowej szko³y www.gimnazjumswkingi.pl

 2. W sk³adanym wniosku w tabeli preferencji gimnazjów, na pierwszym miejscu nale¿y wpisaæ: Samorz±dowe Gimnazjum im.¦w. Kingi w Nowym Korczynie.

 3. W o¶wiadczeniu umie¶ciæ wymagane informacje.

 4. Po¶wiadczyæ zawarte dane w o¶wiadczeniu w wyznaczonym miejscu podpisami rodziców/prawnych opiekunów.

 5. Wnioski wraz z o¶wiadczeniem o spe³nianiu kryteriów naszego gimnazjum oraz inne dokumenty za¶wiadczaj±ce o sukcesach w olimpiadach/konkursach Pañstwa dziecka nale¿y z³o¿yæ w sekretariacie naszej szko³y w dniachod 1.04.2015r. do 24.04.2015r.

 6. Kandydaci, zobowi±zani s± dostarczyæ w terminie od 26.06.2015r. do 1.07.2015r. ¶wiadectwo ukoñczenia szko³y podstawowej oraz za¶wiadczenie OKE o wyniku ze sprawdzianu.

 7. 3.07.2015r. zostan± wywieszone na terenie szko³y listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjêcia

 8. Kandydaci potwierdzaj± wolê podjêcia nauki poprzez dostarczenie w dniu 7.07.2015r. orygina³u ¶wiadectwa ukoñczenia szko³y podstawowej oraz orygina³u za¶wiadczenia OKE o wyniku ze sprawdzianu.

 9. Lista kandydatów przyjêtych zostanie wywieszona w szkole 8.07.2015r.

 10. Kandydaci niezakwalifikowani, szukaj± wolnych miejsc w innych gimnazjach, gdzie bêd± prowadzone rekrutacje uzupe³niaj±ce.

 11. 31.08.2015r. zostan± wywieszone listy kandydatów przyjêtych do klas pierwszych Samorz±dowego Gimnazjum im. ¦w. Kingi w Nowym Korczynie (z podzia³em na klasy).


Druk wniosku o przyjêcie ucznia spoza obwodu
Projekt Szko³a Sukcesu
Kalendarz
<< Wrzesie 2023 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Certyfikat
Europejska Szko³a
Projekt Szko³a Marzeñ
Projekt
Nowoczesne Gimnazjum
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso